• پخش مستندی به نام طراحی سوخته از سوی جمهوری اسلامی آن هم در شرایطی که طبقه کارگر ایران در پی دستیابی به ابتدایی ترین حقوق انسانی خود می باشد، مسئولیتی را متوجه انسان می کند تا با نگارش مختصر آنچه بر فعالان کارگری و دانشجویی ایران در این سال ها در قالب زندان، شکنجه و اعترافات اجباری گذشته است؛ در خنثی سازی چنین طرح های سوخته ای گامی هر چند کوتاه بردارد. در این نوشته به دلیل مسائل امنیتی از ذکر نام همه افراد و پرداختن به جزئیات خودداری شده است…..ادامه


*