• تحت فشار قرار دادن اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان ، علی نجاتی و مازیار سیدنژاد با شکنجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به تکرار متن‌های از پیش دیکته شده مقابل دوربین که در قالب مستند “طراحی سوخته” پخش شد، از سناریوهای تکراری و دروغین نهادهای امنیتی است که در طول چهار دهه برای سرکوب فعالین عرصه های مختلف بارها و بارها اجرا شده است…..ادامه


*