• اسماعیل بخشی،نماینده شجاع کارگران نیشکر هفت تپه، پس ازدو ماه از تاریخ بازداشت خود، رو در روی وزیر اطلاعات، محمود علویایستاده و در نامهای شجاعانه اعلام کرده که در مدت ۲۵ روزی که دربازداشت وزارت اطلاعات بوده، تا سر حد مرگ شکنجه شده وخواهان پاسخگویی مسئولان در برابر چشمان مردم است. او همراه دیگرکارگران نیشکر هفت تپه نزدیک به چهل روز با همدیگر شجاعانهایستادند و امروز این اعتراض ها دوباره آغاز شده است و امید بتوانندهمراه با هم به خواسته های برحق شان برسند. سپیده قلیان نیز در یادداشتی  رو به مردم گفته است که هم شاهد شکنجه اسماعیل بخشی بوده و هم خودش شکنجه شده است. او به زیبایی نوشته است: « گفتن از شکنجه، فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند و انکار یا تقلیل آن به اشتباه یک بازجو، توجیهی خنده‌آور و البته دردی مضاعف است»….ادامه


*