• در طی کمتر از یک ماه گذشته؛ مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرکوب های وحشیانه و حکم هاییسنگین را علیه فعالان اجتماعی ایران تدارک دیده اند تا به این وسیله بتوانند موج گسترده ی اعتراض های مردمیکه هر روزه در جریان است را مهار کنند. ولی آیا توانسته اند؟ مروری بر آمار بازداشتی ها و احکام سنگین و ایجادپرونده سازی های قضایی نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی با سرکوب های گسترده هم نتوانسته استمعترضان را به خانه‌ها بفرستد زیرا آزادی کشی و نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی و فساد و غارت زندگی مردم درایران بیداد می‌کند و هر روز معترضان با خواسته‌های متنوع تری به خیابان می‌آیند و آثار بازداشت ها و حکم هایسنگین نشانی روشن از بیدادگری حکومت اسلامی ایران است که بی‌وقفه هم ادامه دارد…..ادامه


*