• حکومتی که چهل سال است نه تنها نابرابری و تبعیض را از بین نبرده که خود با فسادی سازمان یافته واسلامیزه کردن قوانین، عاملی فجیع تر برای ایجاد نابرابری و تبعیض و بیعدالتی شده است. حکومتی که نهتنها آزادی را برای مردم ایران به ارمغان نیاورد که خود یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و قتل و جنایت وشکنجه در جهان شد، حکومتی که نه تنها استقلال را به کشور باز نگرداند، بلکه برای گسترش قدرتسیاسی و مذهبی خود، بیشتر درآمد ملی ایران را صرف قدرت مند کردن بازوهای نظامی و امنیتی انگل وارش درایران و در دیگر کشورها کرد و زندگی را به مردم ایران سیاه و استقلال دیگر کشورها را نیز به خطر انداخت……ادامه


*