• 23.02
    2018

    Allgemein, اخبار

    جمهوری اسلامی در برابر اعتراض های اخیر مردمی مانند گذشته و به شیوه همیشگی، با برچسب زدن به عنوان “اغتشاش گر و عوامل دشمن” وحشیانه به تظاهرکنندگان در خیابان حمله نموده و دهها نفر را به قتل رسانده است و هزاران نفر را دستگیر و زندانی و مورد آزار و شکنجه قرار داده است و ۲۵ نفر را در زندان و در زیر شکنجه به قتل رساند و به دروغ اعلام نمود که آنان خودکشی کرده اند….ادامه 


*