• فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، از پرونده سازی جدید علیه او و تقهیم سه اتهام تازه برای موکل خود، خبر داده است. “نشر اکاذیب”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به مقامات” اتهامات جدیدی است که متوجه ی اسماعیل بخشی کرده اند……ادامه


*