• 06.12
    2017

    Allgemein, اخبار

    زندان رجایی شهر در شهر کرجاین منبع مطلع در ادامه افزود: رئیس زندان “ضیایی” است، این شخص قبلا آدم نظامی بوده و سابقه کار در نیروی انتظامی را در کارنامه اش دارد، رئیس حفاظت زندان “سیدسادات”، رئیس بازرسی “درزی” است، همچنین ما یک رئیس گارد داریم به اسم “باقری” که در بین زندانیان به جلاد معروف است، این شخص برای زندانیان اعدامی طناب را به گردن زندانیان می آندازد، مدیر داخلی زندان “قبادی” که به معاون اجرایی هم شناخته میشود زندانیان را مورد آزار و اذیت قرار میددهد و راه برای خودکشی و اعتصاب افراد باز میکند تا با بی توجهی اش نسبت به زندانیان فشار روانی بیشتری را وارد کند و قدرت نفوذ بین پرسنل زندان هم دارد اگر با کسی لج کند میتواند به بدترین بندهای این زندان منتقل اش کند….ادامه


*