• 10.07
    2012

    دادخواست

    کمپین اعتراض به حکم زندان منصوره بهکیش ضمن انتشار نامه اعتراضی زیر که توسط بسیاری از نهادها و فعالین ایرانی و خارجی امضا شده است ، اعلام می دارد که با هر گونه حکم زندان و یا مجازاتی که از سوی دادگاه انقلاب برای این فعال حقوق بشر در مراحل بعدی تجدید نظر صادر گردد مخالف بوده، آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نسبت به آن نیز دست به اعتراض خواهد زد. از نظر ما هر گونه حکم زندانی برای منصوره بهکیش باید به سرعت لغو شود و از ادامه فشارها بر نامبرده و دیگر خانواده های جانباختگان خودداری گردد.

*