• 03.05
  2011

  دادخواست
  ما امضاء کنندگان این بیانیه، خواهشمندیم که دولت ایران فوراً و بدون قید و شرط، زندانی عقیدتی، بهمن احمدی امویی را آزاد کند. ما همچنان خواستار آنیم که کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، پروندۀ وی را با بازخواست مقامهای مسئول در ایران پیگیری کند، تا حقوق متعارف و شناخته شدۀ در موازین قانونی ایران و حقوق بین المللی، که از جمله حق تماس تلفنی با بیرون، ملاقاتهای حضوری با همسر، مادر بیمار و دیگر اعضای خانواده، حق مرخصی و معالجه پزشکی است، به وی داده شود.

  ما امضاء کنندگان این بیانیه، خواهان آنیم که مقامهای مسئول در ایران، با برداشتن قدمهای جدی و محکم، کارنامۀ حقوق بشری و جایگاه بین المللی خود را با آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر تمام زندانیان، بهبود بخشند

  Sign the petition

  http://www.gopetition.com/petitions/for-immediate-release-bahman-ahmadi-amouee-campagin/sign.html


*