• سرکوب و جنایت مهری است که بر پیشانی حاکمان شرور و جنایت کارحکومت اسلامی ایران از صدر تا ذیل حک شده است و چهره پلید و کریهشان را روز به روز آشکارتر نشان می‌دهند، زیرا دیگر فرصتی برای تظاهرندارند و چون حیوانی درنده به جان مردم افتاده اند و در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها ومدرسه‌ها و کارخانه ها و هر جایی که صدای اعتراضی بلند شود، می‌زنند ومی‌کشند و بازداشت می کنند. در زندان ها و پشت درهای بسته نیز بهوحشیانه ترین شکل ممکن زندانیان سیاسی ایستاده بر عقیده را شکنجه وقتل عام می‌کنند، چون به شدت ترسیده اند و ترس‌شان نیز روز به روزبیشتر می‌شود، چون هیچ نقطه ی روشنی در کارنامه ی غرق در فسادشانندارند و خودشان نیز از خشم عمیق مردم نسبت به آن‌ها باخبرند……ادامه


*