• 27.03
  2018

  Allgemein, اخبار

  هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید

  پرستو به بازگشت زد نغمه  امید

  به جوش آمده است خون درون رگ گیاه

  بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه

  بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه……ادامه

  نوروزی که خواسته‌های نو و حرکت‌های نو با خود همراه دارد و راه‌های نوینی را پیش روی ما می‌گذارد و ما مردم عزم مان را جزم کرده‌ ایم تا زردی ها را به آتش دهیم و سرخی ها را از آن بگیریم و پلیدی ها را دربه در کنیم. مردم بی‌نظیر و جسوری که با وجود تمامی زخم ها و رنج‌ها و سختی‌ها ایستاده‌اند و می توانند در کوه و دشت و خیابان و هر کوی و برزنی بخوانند و برقصند و روزی نو بیافرینند…….ادامه


*